REGULAMIN PORTALU POLSKI.ONLINE

REGULAMIN PORTALU POLSKI.ONLINE

Właścicielem portalu oraz Sprzedającym jest:

Ivanna Mnykh ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice

NIP: 6793264836

REGON: 525057500

Numer telefonu: +48 124 004 980

E-mail: support@polskionlinepro.com

SŁOWNICZEK

 1. Regulamin – określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://polskionlinepro.com (dalej PORTAL)

 1. Portal – oznacza portal działający pod adresem https://polski-course.webflow.io/

 1. Sprzedawca - Ivanna Mnykh ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP: 6793264836, REGON: 525057500

 1. Kurs Podstawowy– zestaw nagrań lekcji języka polskiego w wybranej przez Kursanta Taryfie, umieszczony na platformie edukacyjnej, wraz z dodatkami przypisanymi do zakupionego wariantu produktu. Strona do zakupu - https://www.polskionlinepro.com/

 1. Kurs dla poziomu A2-B1  - zestaw nagrań lekcji języka polskiego w wybranej przez Kursanta Taryfie, umieszczony na platformie edukacyjnej, wraz z dodatkami przypisanymi do zakupionego wariantu produktu. Strona do zakupu - https://polski.online/dialog-ua

 1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Portalu celem zapoznania się z jego treścią lub zakupu udziału w Kursie.

 1. Kursant – osoba, która zakupiła Kurs. Kursantem może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia.

 1. Konto Użytkownika – Panel widoczny jedynie dla Kursanta po zalogowaniu. Umożliwia korzystanie z Kursu. Udostępnia informacje o danych osobowych, pozwala na ich modyfikację oraz zapisuje informacje o wybranych przez Użytkownika produktach.

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, w tym zakupu przez Użytkowników udziału w Kursie za pośrednictwem Portalu.

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma możliwość:

 1. zakupu Kursu,

b. założenia i prowadzenia Konta Użytkownika,

c. zapoznania się z materiałami udostępnionymi w Portalu,

d. skorzystania z usługi czatu.

 1. Przeglądanie Portalu oraz korzystanie z usługi czatu jest bezpłatne. Do skorzystania z usługi czatu niezbędne jest podanie adresu e-mail.

 1. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z zakupu za pośrednictwem Portalu, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień.

 1. Terminy wskazane w Regulaminie liczone są kolejnymi dniami kalendarzowymi od dnia następnego od zdarzenia, od którego biegnie termin.

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia części lub całości funkcjonalności Portalu ze względu na prace techniczne, lub konieczność usunięcia awarii. Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o pracach konserwacyjnych.

 1. Sprzedawca w przypadku wykrycia działania na szkodę Portalu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu, może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć Użytkownikowi dostęp do usług. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Ceny za Kurs są cenami brutto, przy czym w przypadku płatności w innej walucie niż polski złoty, istnieje możliwość obciążenia Użytkownika opłatą za przewalutowanie, według taryfy konkretnego banku, z którego Użytkownik korzysta.

 1. Wszelkie informacje dot. danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności.

 1. Użytkownik ma możliwość pobrania Regulaminu w formie PDF, poprzez kliknięcie w link na stronie www.

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Treści umieszczone w Portalu, jak również na platformie edukacyjnej są objęte prawami własności intelektualnej. Korzystanie z tych treści w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem jest zabronione. W szczególności Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści i wykorzystywanie ich we własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

 1. połączenie z siecią Internet;

b. aktualna przeglądarka internetowa

c. system operacyjny: Windows: 7 lub nowszy, Mac OS X, Vista albo Linux;

d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików cookies.

e. aktywny adres e-mail

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, przez 24-godziny.

 1. Do pełnego korzystania z Kursu niezbędne jest urządzenie, odtwarzające obraz i dźwięk.

KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Użytkownik po wejściu na stronę www, powinien zaakceptować politykę prywatności, poinformować o swojej decyzji odnośnie plików cookies, a następnie, może przeglądać treści na Portalu.

 1. Korzystanie z usług takich jak: Czat, kontakt z Administratorem, jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Portalu.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA W PORTALU

 1. Usługa prowadzenia Konta jest dostępna dla osób, które zakupiły Kurs.

 1. W dniu rozpoczęcia Kursu, Użytkownik otrzymuje drogą mailową link do platformy edukacyjnej, a także login i hasło do osobistego konta z lekcjami. Na platformie edukacyjnej znajdują się: lekcje wideo, zadania, testy i notatki.

 1. Przy pierwszym logowaniu do platformy Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi jednorazowe hasło, które po zalogowaniu, niezwłocznie Użytkownik powinien zmienić na własne.

 1. Konto jest aktywne tak długo, jak długo Kursant ma prawo do uczestnictwa w Kursie.

 1. Z jednego Konta może korzystać tylko jeden Kursant.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu zakupu i wzięcia udziału w Kursie Użytkownik jest zobowiązany:

 1. złożyć zamówienie, przez wypełnienie na Portalu formularza zamówienia,

b. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty,

c. wpłacić należność za Kurs,

d. zalogować się na swoje Konto na platformie edukacyjnej, poprzez link przesłany przez Sprzedawcę.

 1. W formularzu zakupu Użytkownik udostępnia niezbędne do realizacji umowy dane.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w Portalu następujących czynności:

 1. wybór języka i Taryfy (wybór wersji Kursu);

b. podanie danych osobowych Użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacji ich treści;

c. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

d. uregulowanie należności za Kurs.

 1. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Po uregulowaniu płatności, Kursant   otrzyma link do platformy edukacyjnej wraz z danymi do logowania.

 1. Kurs Podstawowy obejmuje 37 lekcji wideo umieszczonych na platformie edukacyjnej. Lekcje umożliwiają naukę języka polskiego dla osób posługujących się językiem ukraińskim lub rosyjskim, wraz z materiałami do ćwiczeń, przy czym pierwsza lekcja zostanie udostępniona w dniu rozpoczęcia kursu, a kolejne w odstępach dwudniowych.

 1. Kurs dla poziomu A2-B1 obejmuje 24 lekcji wideo umieszczonych na platformie edukacyjnej w Taryfie Samodzielnej oraz 27 lekcji w Taryfie Premium. Lekcje umożliwiają naukę języka polskiego dla osób posługujących się językiem ukraińskim lub rosyjskim, wraz z materiałami do ćwiczeń, przy czym pierwsza lekcja zostanie udostępniona w dniu rozpoczęcia kursu, a kolejne w odstępach dwudniowych.

 1. Na platformie edukacyjnej przez cały okres trwania kursu dostępne są dodatkowe materiały do nauki.

 1. Kursant, w okresie dostępu do Kursu, ma możliwość konsultacji z lektorem na platformie edukacyjnej.

 1. W kursie Podstawowym sprzedawca oferuje dwie taryfy: Start i Start+. Taryfa Start+ obejmuje dodatkowo zadania z pisania i wymowy, sprawdzane przez nauczyciela, który udziela informacji zwrotnej. Zadania domowe tekstowe i audio są sprawdzane w ciągu 5 dni roboczych od momentu ich wykonania.

 1. W kursie dla poziomu A2-B1 sprzedawca oferuje dwie taryfy: Samodzielna i Premium. Taryfa Premium obejmuje dodatkowo zadania z pisania i wymowy, sprawdzane przez nauczyciela, który udziela informacji zwrotnej. Zadania domowe tekstowe i audio są sprawdzane w ciągu 5 dni roboczych od momentu ich wykonania.

 1. Kursant ma dostęp do materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie od dnia rozpoczęcia kursu. Za dzień rozpoczęcia kursu uznaje się dzień otrzymania linka do platformy edukacyjnej wraz z danymi do logowania.

 1. Kursant ma dostęp do Kursu Podstawowego przez całą dobę, w następujących okresach czasu, licząc od dnia rozpoczęcia Kursu:

 • Taryfa Start = 6 miesięcy 

 • Taryfa Start+ = 12 miesięcy

 1. Kursant ma dostęp do Kursu dla poziomu A2-B1 przez całą dobę, w następujących okresach czasu, licząc od dnia rozpoczęcia Kursu:

 • Taryfa Samodzielna  = 4 miesiące 

 • Taryfa Premium = 6 miesięcy

 1. Za dodatkową opłatą Kursant ma możliwość przedłużenia dostępu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą nie później niż 7 dni przed zakończeniem dostępu w celu otrzymania danych do wpłaty.

 1. Za dodatkową opłatą Kursant może zmienić Taryfę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu otrzymania danych do wpłaty.

 1. Po ukończeniu Kursu Użytkownik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu, pod warunkiem zaliczenia wszystkich lekcji i testu końcowego.

 1. W czasie, gdy Kursant bierze udział w Kursie, Sprzedawca przeprowadza anonimowe ankiety w celu monitorowania jakości świadczonych usług. Ankiety te są opcjonalne.

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia zamówienia od Sprzedawcy

 1. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zamówienie nie zostanie opłacone, Sprzedawca anuluje zamówienie.

 1. Dostęp do platformy edukacyjnej Kursant uzyska najpóźniej w 15-tym dniu po uregulowaniu płatności.

 1. Użytkownik może skorzystać z kodów promocyjnych przy dokonaniu płatności. Po wpisaniu kodu promocyjnego na stronie płatności system automatycznie naliczy rabat i użytkownik będzie mógł zapłacić za kurs z rabatem.

PŁATNOŚĆ

 1. Użytkownik ma możliwość uregulowania płatności za zamówienie za pośrednictwem Portalu Stripe lub bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy.

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik może uregulować płatność poprzez aplikację BLIK, za pomocą karty debetowej / kredytowej lub za pomocą portalu Stripe. Wymienione sposoby płatności umożliwiają zapłatę w innych polskich złotych, przy czym, jeśli Użytkownik chce uregulować płatność w innej walucie, ma możliwość skorzystania z karty ukraińskiej lub rosyjskiej i podania danych tej karty. Cena zostanie przeliczona według kursu waluty z dnia dokonywania płatności. Zapłata w innej walucie niż polski złoty może spowodować powstanie dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika, takich jak prowizja za przewalutowanie.

 1. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem Stripe, płatności elektroniczne obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin Ireland. Użytkownik może zostać obciążony prowizją za płatność przez obsługującego Stripe. Wysokość prowizji powinna zostać wskazana przez Stripe przed złożeniem dyspozycji wykonania przelewu.

 1. Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury za Kurs. W tym celu przed zakupem należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mail.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania rabatów, zniżek i organizowania promocji.

 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu cen Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Kursu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, PRAWO DO REZYGNACJI Z KURSU

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone i nie przysługuje w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia usługi utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i  po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta składając zamówienie wyrazi zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia (zaznaczy odpowiedni checkbox), otrzyma materiały niezwłocznie, jednak nie będzie mu przysługiwać ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta składając zamówienie nie wyrazi zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia (nie zaznaczy odpowiedniego checkboxa), otrzyma materiały po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania płatności. W ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy. Jeśli wcześniej uregulował płatność, zapłacona kwota zostanie zwrócona.

 1. Niezależnie od powyższego prawa do odstąpienia od umowy, Kursant może zrezygnować z kursu w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu, a Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą za Kurs. W celu złożenia rezygnacji, należy w ciągu 7 dni od dnia zakupu kursu wysłać oświadczenie na adres e-mail Sprzedawcy. Zwrot środków nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia do Sprzedawcy drogą e-mail. Środki wrócą na konto w zależności od czasu procesowania operacji po stronie banku. Zazwyczaj zajmuje to 7 dni roboczych.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz Kursów należy przesyłać na adres e-mail: support@polskionlinepro.com

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może składać reklamację z tytułu niezgodności usługi z umową. W takim przypadku Użytkownik, o którym mowa w poprzednim zdaniu może żądać: doprowadzenia do zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby poniesienia zbyt wysokich kosztów. W takim przypadku oraz w przypadku, gdy Sprzedawca nie doprowadził do zgodności usługi z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

 1. Reklamacja złożona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 1. Użytkownik o decyzji Sprzedawca zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną z zachowaniem 14 dniowego terminu do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Przedsiębiorców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo zmienić treść Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Osoby odwiedzające Portal zostaną poinformowane o zmianach regulaminu przez informację umieszczoną na stronie www.

 1. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Sprzedawca może zakończyć działalność Portalu lub rozwiązać umowę o świadczenie usług prowadzenia Konta bez podania przyczyny. Sprzedawca prześle oświadczenie do Użytkownika droga e – mail. W takiej sytuacji Kursanci będą uprawnieni do dokończenia trwających Kursów lub do rezygnacji za wypłatą rekompensaty, proporcjonalnie do czasu, w jakim posiadali dostęp do Kursu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności zapisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500

Про нас

Онлайн-школа польської мови. Відкрийте для себе навчання нового формату.

Зв’язатись з нами:

+48 124 004 980

support@polskionlinepro.com

Kraków, Poland

Ivanna Mnykh

40-013,

ul.Staromiejska 6/10D, Katowice

NIP: 6793264836
REGON: 525057500