Regulamin

REGULAMIN PORTALU POLSKI.ONLINE

– adres www https://polskionlinepro.com

 

 

Właścicielem portaluoraz Sprzedającym jest:

Ivanna Mnykh,
Katowice
(40-013) ul. Staromiejska 6/10D,
NIP: 6793264836,
REGON: 525057500,

Numer telefonu: +48124004980

E-mail: support@polskionlinepro.com

 

 

 

SŁOWNICZEK

 

 

1.     Regulamin– określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://polskionlinepro.com (dalej PORTAL)

2.    Portal – oznacza portaldziałający pod adresem www https://polskionlinepro.com

3.       Sprzedawca - Ivanna Mnykh,
Katowice,
(40-013) ul. Staromiejska 6/10D,
NIP: 6793264836,
REGON: 525057500,

4.     Kurs – zestaw nagrań lekcji języka polskiego w wybranej przez Kursanta Taryfie,umieszczony na platformie edukacyjnej, wraz z dodatkami przypisanymi dozakupionego wariantu produktu.

5.     Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Portalu celem zapoznania się z jego treścią lub zakupu udziału w Kursie.

6.     Kursant– osoba, która zakupiła Kurs. Kursantem może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia.

7.   Konto Użytkownika – Panel widoczny jedynie dla Kursanta po zalogowaniu. Umożliwia korzystanie z Kursu. Udostępnia informacje o danych osobowych, pozwalana ich modyfikację oraz zapisujeinformacje o wybranych przez Użytkownika produktach.

8.   Konsument- osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.   Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznajezdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

10.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związanąz jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiadaona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawieprzepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, w tym zakupu przez Użytkowników udziału w Kursie za pośrednictwem Portalu.

2.  Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma możliwość:

-  zakupu Kursu,

-  założenia i prowadzenia Konta Użytkownika,

-  zapoznania się z materiałami udostępnionymi w Portalu,

-  Skorzystania z usługi czatu.

3.               Przeglądanie Portalu orazkorzystanie z usługi czatu jest bezpłatne. Do skorzystania z usługi czatuniezbędne jest podanie adresu e-mail.

4.                        Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z zakupu za pośrednictwem Portalu,przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treściąRegulaminu i akceptacji jego postanowień.

5.     Terminywskazane w Regulaminie liczone są kolejnymi dniami kalendarzowymi od dnia następnego od zdarzenia, od którego biegnie termin.

7.  Sprzedawcazastrzega możliwość czasowego wyłączenia części lub całości funkcjonalności Portalu ze względu na prace techniczne,lub konieczność usunięcia awarii. Użytkownicyzostaną poinformowani z wyprzedzeniemo pracach konserwacyjnych.

8.    Sprzedawcaw przypadku wykrycia działania na szkodę Portalu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu, może wkażdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć Użytkownikowi dostęp do usług. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwemwiadomości e-mail.

9.   Cenyza Kurs są cenami brutto, przy czym w przypadku płatności w innej walucie niż polski złoty, istnieje możliwośćobciążenia Użytkownika opłatą za przewalutowanie, według taryfy konkretnegobanku, z którego Użytkownik korzysta.

10.  Wszelkie informacje dot. danych osobowychzawarte zostały w Polityce prywatności.

11.   Użytkownikma możliwość pobrania Regulaminu w formie PDF, poprzez kliknięcie w link nastronie www.

12.  Użytkownikbędący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celupolubownego rozwiązania sporu może np. złożyćskargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online DisputeResolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.   Treściumieszczone w Portalu, jak również na platformie edukacyjnej są objęte prawami własnościintelektualnej. Korzystanie z tych treściw sposób niezgodnyz Regulaminem lub

obowiązującym prawem jest zabronione. W szczególności Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści i wykorzystywanie ich we własnejdziałalności gospodarczej.

 

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

a)         połączenie z sieciąInternet;

b)       aktualna przeglądarka internetowa

c)         system operacyjny: Windows:7 lub nowszy, Mac OSX, Vista albo Linux;

d)         włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików cookies.

e)         aktywny adres e-mail

2.  Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu,przez 24-godziny.

3.  Do pełnegokorzystania z Kursuniezbędne jest urządzenie, odtwarzające obraz i dźwięk.

 

 

KORZYSTANIE ZPORTALU

 

 

1.      Użytkownikpo wejściu na stronę www, powinien zaakceptować politykę prywatności, poinformować o swojej decyzjiodnośnie plików cookies,a następnie, może przeglądać treści naPortalu.

2.      Korzystaniez usług takich jak: Czat, kontakt z Administratorem, jest bezpłatne i nie wymaga rejestracjiw Portalu.

 

 

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA W PORTALU

 

1.      Usługa prowadzenia Konta jest dostępnadla osób, które zakupiły Kurs.

2.      W dniu rozpoczęciaKursu, Użytkownik otrzymuje drogą mailową link do platformy edukacyjnej, a także login i hasło doosobistego konta z lekcjami. Na platformie edukacyjnej znajdująsię: lekcje wideo,zadania, testy i notatki.

3.      Przy pierwszymlogowaniu do platformySprzedawca udostępnia Użytkownikowi jednorazowe hasło, które po zalogowaniu, niezwłocznie Użytkownik powinienzmienić na własne.

4.      Konto jest aktywne tak długo, jak długo Kursantma prawo do uczestnictwa w Kursie.

5.      Z jednegoKonta może korzystać tylko jeden Kursant.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1.           W celu zakupui wzięcia udziałuw Kursie Użytkownik jest zobowiązany:

a)     złożyć zamówienie, przez wypełnienie na Portalu formularza zamówienia;

b)    potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty,

c)       wpłacić należność za Kurs

d)    zalogować się na swoje Konto naplatformie edukacyjnej, poprzez link przesłany przez Sprzedawcę.

2.           W formularzu zakupu Użytkownik udostępnia niezbędne do realizacji umowy dane.

3.                 Użytkownik zobowiązuje się dopodania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

4.           Złożenie zamówienia następujepoprzez wykonanie w Portalu następujących czynności:

a)         wybór języka i Taryfy(wybór wersji Kursu);

b)                           podanie danych osobowych Użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacji ich treści

c)  kliknięcie przycisku„Zamawiam i płacę”

d)  uregulowanie należności za Kurs

5.   Użytkownik, który złożyłzamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłanana adres podany podczas składania zamówienia.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane nie później niż w ciągu 3 dni roboczychod otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Po uregulowaniu płatności, Kursant otrzymalink do platformy edukacyjnejwraz z danymi do logowania.

6.   Na platformie edukacyjnejumieszczonych jest 37 lekcji wideo, umożliwiających naukę języka polskiego dla osób posługującychsię językiem ukraińskim lub rosyjskim, wraz zmateriałami do ćwiczeń,przy czym pierwszalekcja zostanie udostępniona w dniu rozpoczęcia kursu, a kolejne w odstępach dwudniowych.

7.  Naplatformie edukacyjnej przez cały okres trwania kursu dostępne są dodatkowemateriały do nauki.

8.   Kursant, w okresie dostępu doKursu, ma możliwość konsultacji z lektorem, poprzez aplikację Telegram. O sposobie połączenia z lektorem Kursantzostanie poinformowany drogą e-mail.

 

9.  Sprzedawca oferuje dwie taryfy: Start i Start+. Taryfa Start+ obejmujedodatkowo zadania z pisania i wymowy, sprawdzane przez nauczyciela, który udziela informacji zwrotnej. Zadaniadomowe tekstowe i audio są sprawdzane w ciągu 5 dni roboczych od momentu ich wykonania.

10.  Kursant ma dostęp do materiałówedukacyjnych umieszczonych na platformie od dnia rozpoczęcia kursu. Za dzień rozpoczęcia kursu uznaje się dzieńotrzymania linka do platformy edukacyjnej wraz z danymi do logowania.

 

11.  Kursant ma dostęp do Kursu przez całą dobę, w następujących okresach czasu, licząc od dnia rozpoczęciaKursu:

 

Taryfa Start = 6 miesięcy Taryfa Start+= 12 miesięcy

12.   Za dodatkową opłatąKursant ma możliwość przedłużenia dostępu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą nie późniejniż 7 dni przed zakończeniem dostępu w celu otrzymania danych do wpłaty.

 

13.  Zadodatkową opłatą Kursantmoże zmienić Taryfę.W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu otrzymania danych do wpłaty.

 

14.    Poukończeniu Kursu Użytkownik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu, pod warunkiem zaliczenia wszystkichlekcji i testu końcowego.

 

15.   Wczasie, gdy Kursantbierze udział w Kursie, Sprzedawca przeprowadza anonimowe ankietyw celu monitorowania jakości świadczonych usług.Ankiety te są opcjonalne.

 

16.  Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treścio charakterze bezprawnym.

17.    Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymaniaprzez Użytkownika potwierdzenia złożenia zamówieniaod Sprzedawcy

18.   Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarciaumowy zamówienie nie zostanie opłacone, Sprzedawca anuluje zamówienie.

19.     Dostęp do platformy edukacyjnej Kursant uzyska najpóźniej w 15-tym dniu po uregulowaniu płatności.

20.     Użytkownik może skorzystać z kodów promocyjnych przy dokonaniu płatności. Po wpisaniu kodu promocyjnego na stronie płatnościsystem automatycznie naliczyrabat iużytkownik będzie mógł zapłacić za kurs z rabatem.

 

 

PŁATNOŚĆ

 

1.           Użytkownik ma możliwośćuregulowania płatności za zamówienie za pośrednictwem Portalu lubbezpośrednio na numer konta Sprzedawcy.

2.           Za pośrednictwem Portalu Użytkownikmoże uregulować płatność poprzez aplikację BLIK, za pomocą karty debetowej / kredytowej lub za pomocą portalu Przelewy24. Wymienione sposoby płatności umożliwiają zapłatę w innychpolskich złotych, przy czym, jeśliUżytkownik chce uregulować płatność w innej walucie, ma możliwość skorzystaniaz karty ukraińskiej lub rosyjskiej ipodania danych tej karty. Cena zostanie przeliczona według kursu   waluty        z                                dnia                     dokonywania            płatności.                 Zapłata w innej walucie niż polski złoty możespowodować powstanie dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika, takich jak prowizja za przewalutowanie.

3.            Wprzypadku dokonywania płatnościza pośrednictwem Przelewy24, płatności elektroniczneobsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, wpisanądo Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegopo numerem KRS 0000347935,numer NIP 7792369887. Użytkownik może zostać obciążony prowizją za płatność przez obsługującego Przelewy24. Wysokośćprowizji powinna zostać wskazana przez Przelewy24przed złożeniem dyspozycji wykonania przelewu.

4.           Sprzedawca ma możliwość wystawieniafaktury za Kurs. W tym celu przed zakupem należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mail.

5.           Sprzedawca jest uprawniony do udzielania rabatów,zniżek i organizowania promocji.

6.           W każdym przypadku informowania oobniżeniu cen Sprzedawca obok informacji o obniżonejcenie zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie30 dni przed wprowadzeniem obniżki.Jeżeli dany Produktjest oferowany do sprzedażyw okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższejcenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Kursu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

 

PRAWO DOODSTĄPIENIA OD UMOWY,PRAWO DO REZYGNACJI Z KURSU

 

1.         Konsument i Przedsiębiorca naprawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dniod dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy jestwyłączone i nie przysługuje w przypadku:

a)                 świadczenia usług, jeżeli usługa została w pełni wykonanaza wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia usługi utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b)                Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczeniarozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), przed upływem terminudo odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

2.    Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta składając zamówienie wyrazi zgodę na dostarczenie treścicyfrowych przed upływem terminu doodstąpienia (zaznaczy odpowiedni checkbox), otrzyma materiały niezwłocznie,jednak nie będzie mu przysługiwać ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

3.    Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta składając zamówienie nie wyrazi zgody na dostarczenie treścicyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia (nie zaznaczy odpowiedniego checkboxa), otrzyma materiałypo upływie 14 dnikalendarzowych od dnia dokonania płatności. W ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia Użytkownik może odstąpić odumowy wysyłając oświadczenie na adres e-mailSprzedawcy. Jeśli wcześniej uregulował płatność, zapłaconakwota zostanie zwrócona.

4.  Niezależnieod powyższego prawa do odstąpienia od umowy, Kursant może zrezygnować z kursu w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęciakursu, a Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą zaKurs. W celu złożenia rezygnacji, należy w ciągu 7 dni od dnia zakupu kursu wysłać oświadczenie na adres e-mailSprzedawcy. Zwrot środkównastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia do Sprzedawcy drogą e-mail.Środki wrócą na konto w zależności od czasu procesowania operacjipo stronie banku. Zazwyczaj zajmujeto 7 dni roboczych.

PROCEDURA REKLAMACJI

 

1.           Wszelkie pytania, uwagi lubreklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz Kursów należy przesyłać na adrese-mail: support@polskionlinepro.com

2.                         Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

3.    Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może składaćreklamację z tytułu niezgodności usługi z umową. W takim przypadku Użytkownik,o którym mowa w poprzednim zdaniumoże żądać: doprowadzenia do zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową,jeżeli jest to niemożliwe lubwymagałoby poniesienia zbyt wysokich kosztów. W takim przypadku oraz wprzypadku, gdy Sprzedawca niedoprowadził do zgodności usługi z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub oodstąpieniu od umowy.

4.     Reklamacja złożonaprzez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, zostanie rozpoznana wterminie 14 dni od jej otrzymania.

5.    Reklamacjapowinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, jak również dokładnyopis i wskazanie przyczynyreklamacji.

6.                      Użytkownik o decyzji Sprzedawcazostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną z zachowaniem 14 dniowego terminu do rozpatrzenia reklamacji.

7.  Uprawnienia z tytułu rękojmisą wyłączone wobecPrzedsiębiorców.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Sprzedawca ma prawo zmienićtreść Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowanio zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Osoby odwiedzającePortal zostaną poinformowane o zmianach regulaminu przezinformację umieszczoną na stronie www.

2.      Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

3.      Sprzedawcamoże zakończyć działalność Portalu lub rozwiązać umowę o świadczenie usług prowadzenia Konta bez podaniaprzyczyny. Sprzedawca prześleoświadczenie do Użytkownikadroga e – mail. W takiej sytuacji Kursanci będąuprawnieni do dokończenia trwających Kursów lub do rezygnacji za wypłatą rekompensaty, proporcjonalnie doczasu, w jakim posiadali dostęp doKursu.

4.      Wsprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności zapisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawachkonsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.